تبلیغات
گنجینه بزرگ تک ازمون - نمونه سوالات قران پایه دوم
گنجینه بزرگ تک ازمون
گنجینه نمونه سوالات

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 6 دی 1389

آزمون  قرآن   پایه ی  دوم  نوبت اول  مدرسه راهنمایی شهید مدنی سال تحصیلی  89-88
نام و نام خانوادگی :                                            كلاس :                                            دبیر  آقای :                                                                                            تاریخ برگزاری :                       23/88/10                                                    زمان :   40      دقیقه                               شماره  امتحانی  :     ---------
1 جدول  زیر را با استفاده از كلمات داده شده معنی كنید .  ( دو كلمه اضافی است )
{انفاق كردند -  چه بد است – صورتها – افتاده – بدانید – انفاق كنید – می خواهد  - رستگاران}

كلمه معنا كلمه معنا كلمه معنا
اعلموا  انفقو  صور 
یرید  بئس  فائزون 
 1/5

تركیب های زیر را معنی كنید  .
الف- لوانزلنا :                                                                                                    ب- یهد  قلبه  :
ج-  و هو  معكم :د- فیضاعفه  له  :
 2
3 ترجمه  درست را علامت  بزنید .

الف:  فامنوا بالله و رسوله    1- پس ایمان آورید به خدا و پیامبر            2-  پس ایمان  آورید به خدا و پیامبرش 
ب-  نعم المولی  و نعم النصیر         1- چه یاوری و چه سرپرست خوبی است                                                  2-  چه سرپرست و چه یاوری خوبی است 
ج- و الله بكل شی ء  علیم                                     1- و خدا  به هر چیزی  تواناست                                              2-  و خدا  به هر  چیزی دانا ست 
د- فالذین ء امنوا امنكم  و انفقوا                     1- پس كسانی  از ما  ایمان آوردند و انفاق كردند                     2-  پس كسانی از شما ایمان آوردند و انفاق كردند 
 2
4 ترجمه هر یك از عبارات قرآنی را كامل كنید .
الف-كذلك نجزی المحسنین  :     این  چنین   -----------   نیكوكاران را
ب- كلوا من طیبات  ما رزقنا كم :     --------   از چیزهای پاكیزه ای كه به شما  ------------
 1/5
5 از چهار عبارت قرآنی  فقط سه عبارت   را بدلخواه  ترجمه كنید
من  ذالذی  یقرض  الله  قرضا حسنا.

و الرسول یدعوكم  لیومنوا بربكم.

و الله  بما تعملون خبیر.

و الشهدا  ء  عند ربهم.

 3
نمره شفاهی :  نمره كتبی :  جمع :  گروه قرآن مدرسه راهنمایی شهید مدنی
طبقه بندی: نمونه سوالات قران پایه دوم، 
ارسال توسط محمد سجاد رشادتی
آرشیو سوالات
نظر دهی شما
گنجینه سوالات چه طور است؟


پیوند های روزانه
تک ازمون
"مهم ترین نمونه سوالات "

TAK AZMOON