تبلیغات
گنجینه بزرگ تک ازمون - نمونه سوالات قران پایه دوم
گنجینه بزرگ تک ازمون
گنجینه نمونه سوالات

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 6 دی 1389

                    
   نام ونام خانوادگی :                               کلاس :     /2                          نام دبیر     :                                                         مدت :              دقیقه                                                                                                                         
1-كلمات زیر را ترجمه نمایید (5/1)
ریاح:      حدیث :    فا سق :

یقولون :      حدید :                         منافع :

2-تركیب های زیر را ترجمه نمایید (5/1)
اعدت للذین امنو :  
    
امنو برسوله :
3- صیغه مبالغه كلمات  (الف) را بروزن  فعالو كلمات (ب) را بر وزن فعول نوشته و ترجمه نمایید ؟(2)
الف - خالق (                                         )   (                                  ) 
                  
عالم(                                  )   (                                          )

ب-شاكر(                                )   (                                        ) 

    غافر(                                )   (                                                 )

4-فعل جمع غائب كلمات زیر را نوشته و ترجمه نمایید (1)
جعل (                                                )   (                                                 )   
  دخل (                                                    )   (                                               )
5-ترجمه هریك از عبارات قرآنی را كامل كنید .(1)
الف-و علی ربهم یتوكلون : و بر   -------------- توكل می كنند

ب-ان رحمة الله قریب من المحسنین :  قطعا  رحمت خدا به   -------------نزدیكتر است

6-عبارات قرآنی  را ترجمه نمایید (3)
الف-و ما انزل الله من السماءمن رزق
 

ب-و لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم


ج-سابقوا الی مغفرة من ربكم
طبقه بندی: نمونه سوالات قران پایه دوم، 
ارسال توسط محمد سجاد رشادتی
آرشیو سوالات
نظر دهی شما
گنجینه سوالات چه طور است؟


پیوند های روزانه
تک ازمون
"مهم ترین نمونه سوالات "

TAK AZMOON