تبلیغات
گنجینه بزرگ تک ازمون - نمونه سوالات دینی پایه سوم
گنجینه بزرگ تک ازمون
گنجینه نمونه سوالات

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 8 دی 1389

                    
   نام ونام خانوادگی :                                                                                                                                                                                       کلاس :     /3                                                                      دبیر     :                                                                                                                                                                  مدت :   70    دقیقه                                                                                                          شماره دانش آموزی :

الف-گزینه مناسب را انتخاب نمایید (4)
1-با توجه به آیه ی          (  ان الله   یحب  التوابین  و یحب  المتطهرین )    خداوند چه كسانی را دوست دارد .
الف – مومنان و پاكیزگان                                                                 ب- توبه كنندگان و مومنان                                                                       ج- مومنان و نماز گزاران                                                             د-   توبه كنندگان  و پاكیزگان  
2-آیه ی ( ربكم  رب السموات و الارض الذی فطر هن )  ) به كدام اصل اشاره دارد ؟
الف – معاد                                   ب- توحید                                           ج- امامت                                       د-   نبوت  
3-در مثال حركت       برگها     و       با د         كدام  یك علت و كدام یك معلول  هستند ؟
الف – با  د معلول و حركت بر گها  علت                                                                 ب- حركت برگها معلول  و باد علت                                                                        ج- هر دو علتند                                                             د-   هر دو معلولند  
4- در برهان علیت  ابتدا به  -----------     توجه می كنیم .             الف – حساب و تقدیر                            ب- نظم و هماهنگی                               ج- ذات و هستی                             د-   جهان آفرینش  
5-( رحمة للعالمین  )      لقب كدام  پیامبر است ؟
الف – حضرت محمد (ص)                                              ب- حضرت عیسی (ع)                                                       ج- حضرت ابراهیم (ع)                                                            د-   حضرت نوح (ع) 
6-فوز عظیم و سعادت بزرگ در آخرت كدام است ؟
الف – رفتن به بهشت                                                                                  ب- هم نشینی با پیامبران                                                                                       ج- رضایت و خشنودی خداوند                                                              د-   دیدار ابرار   
7-كدام یك از موارد زیر با آفتاب پاك می شود ؟                                                              
الف – كف پا                                      ب- لباس                                  ج- ته كفش                                      د-   درخت و گیاه   
8- در چه مواردی    نمی توانیم    به جای وضو یا غسل  تیمم كنیم ؟
الف – وقت نماز تنگ باشد                                ب- آب برایمان ضرر داشته باشد                                        ج- آب غضبی  باشد                         د-   آب سرد   باشد   
ب-  جملات درست را با (ص) و جملات  ندرست را با (غ) مشخص نمایید .(4)
1-پیش بینی های انسان  به دلیل  معلول باوری می باشد .(                      )                                                                                                                                        2-فطرت های پاك انسان های آگاه به اقامه  برهان برای خداشناسی نیاز ندارند .(                      ) 
3-روز فصل  یعنی به حساب های انسان دقیقا رسیدگی می شود .(                      )                                                                                                                           4- خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است .(                      )                           
    5-فجار بهشتی اند و ابرار جهنمی  .(                      )                                                                                                                                                                                                                                       6-جهنم پوشیده با لذت ها و هوس ها و شهوت ها است .(                      )                                                                                                                                                       7- در غسل شستن جاهای از بدن مانند داخل گوش و دهان و بینی لازم نیست .(                      )                                                8    - اگر خاك و ریگ و سنگ و كلوخ پاك در دسترس نباشد می توان بر گل تیمم كرد .(                      ) 
ج- جملات زیر را با كلمات مناسب كامل كنید .(3)
1-اولین چیزی  كه در قیامت مورد محاسبه قرار می گیرد  ---------  است .                                                                          2-     پیامبر از جهت  ---------   همانند دیگرانسانهاست  .
3- چیزی كه كه بر آن تیمم  می شود باید  ---------  نباشد  .                              4- مهمترین نتیجه ی پیمان عقبه دوم   -----------    بود .
5-آب چاهی كه از زمین می جوشد حكم آب  --------   را دارد .                                                                                                                                     6- ارتباط مخصوص  بین علت و معلول  را  ----------   می نامند .
د-   اصطلاحات زیر را  مختصرا شرح دهید .(5/1)
1-قصاص :                                                                                                                
2- برهان :
3- وحی :
 ه-  به سوالات زیر پاسخ دهید ؟
1-با توجه به نظم و هماهنگی میان اجزای جهان و جود خدا را  اثبات كنید ( بیان برهان نظم)؟(1)

2-ویژگی های پیامبران را فقط نام  ببرید ؟ (5/1)

3- مفاد پیمان عقبه چه بود( چهار مورد) ؟(2)
 
4- مشكلات هجرت  كدامند ؟ و مسلمانان  صدر اسلام چگونه بر این مشكلات فائق آمدند ؟ (1)

5-شرایط تطهیر  با زمین را بیان كنید ؟ (1)

6- غسل را به چند صورت می توان انجام داد  ، نام برده و یكی را بدلخواه شرح دهید ؟ (1)
طبقه بندی: نمونه سوالات دینی پایه سوم، 
ارسال توسط محمد سجاد رشادتی
آرشیو سوالات
نظر دهی شما
گنجینه سوالات چه طور است؟


پیوند های روزانه
تک ازمون
"مهم ترین نمونه سوالات "

TAK AZMOON