تبلیغات
گنجینه بزرگ تک ازمون - نمونه سوالات قران پایه دوم
گنجینه بزرگ تک ازمون
گنجینه نمونه سوالات

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 6 دی 1389

باسمه تعالی
 نام :                                           مدرسه راهنمایی تحصیلی شهید مدنی                             تاریخ : 2/3/84
 نام خانوادگی :                                      امتحانات پایان نوبت دوم                                      زمان :  40 دقیقه
 كلاس :                امتحان : قرآن                پایه دوم راهنمایی                                           نام دبیر :

  1) با استفاده از كلمات داخل مستطیل معنی لغات را بنویسید0 ( یك لغت اضافی است)                                   بارم
  الف) حسنی :             ب) خاشع :               ج) مصیر :                                                                       2
  د) یرید :                   و) الساعه :              هـ) انزل :
  م) خلقنا :                 ی) بصائر :

  2) تركیب های قرآنی زیر را به روان ترجمه كنید0                                                                               2
 الف) والله ولی المتقین :                                 ب) لقوم یوقنون :
  ج) هم لا یطلمون :                                      د) متاع الدنیا قلیل :

  3) ترجمه صحیح را علامت بزنید0                                                                                                  1
  1) الله اعلم حیث یجعل الرساله :                                   2) ثم قیل للذین ظلموا :
  الف) خدا داناتر است كجا قرار دهد رسالتش را0                   الف) سپس بگو به كسانی كه ظلم كردند0
   ب) خدا می داند0 كجا قرار دهد رسالتش را 0                      ب) سپس گفته شد به كسانی كه ظلم كردند0

  4) جدول زیر را مانند نمونه كامل كنید0                                                                                            1

فعل مفرد غائب معنا فعل متكلم وحده معنا فعل متكلم مع الغیر معنا
وعد وعده داد وعدت وعده دادم وعدنا وعده دادیم
خلق     
جعل     

  5) ترجمه هر یك از عبارات قرآنی را كامل كنید0                                                                                1
  الف) و علی ربهم یتوكلون                  و بر ……………………. توكل می كنند0
   ب) الیس الصبح بقریب                     آیا ………………… نزدیك ……………………… 0

  6) شماره هر یك را مقابل ترجمه فارسی مربوط بنویسید0                                                                    75/0
  1) یدالله فوق ایدیهم                        الف) و این كتاب مبارك است كه فرو فرستادیم0
  2) ان الفضل بیدالله                           ب) دست خدا بالای دست آنهاست0
  3) هذا كتاب انزلناه مبارك                    ج) قطعا بخشش به دست خداست0

  7) ترجمه هر عبارت را با آن مقایسه و ترجمه صحیح را بنویسید0                                                           75/0 
  الف) نعم المولی و نعم النصیر                  چه یاور خوبی و چه سرپرست خوبی است0
   ب) ان الله مولاكم                              كه خدا سر پرست آنهاست0
   ج) و الذین یو منون بما انزل الیك           و كسانی كه ایمان آوردند به آنچه به سوی تو نازل شد0

  8) آیات و عبارات قرآنی را به روان ترجمه كنید0                                                                                5/1
  الف) ان فی ذلك لایات لقوم یعقلون :
  ب) والله ذو الفضل العظیم :
  ج) و ما انزل الله من السماء من رزق : 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                        (( موفق باشید ))
                                                                                                    (( گروه معارف قرآنی ))
                                                                                                   (( و صل الله علیه و آله ))
    


    نمره با عدد : ………..               نمره با حروف : ………………               امضاء دبیر : ………………………….
طبقه بندی: نمونه سوالات قران پایه دوم، 
ارسال توسط محمد سجاد رشادتی
آرشیو سوالات
نظر دهی شما
گنجینه سوالات چه طور است؟


پیوند های روزانه
تک ازمون
"مهم ترین نمونه سوالات "

TAK AZMOON